Zhengzhou

În toată lumea în același timp

Bibliothèque de l’Université Aéronautique

Zhengzhou University of Aeronautics (East Campus)
Wenyuan Xi Road N. 15, Zhengdong District
Zhengzhou City, Henan Province 450046
Tuesday june 8, 2021
19h30International Competition
contact

zhengzhou@trescourt.com